Awards

Awards
Guruji has received many awards...

1. "Yoga Vidyaratna" Award by shubadham trust, Bangalore.

2. "Abhinava Patanjali" Award by excel India cultural club, Meerut.

3. "Yoga Vidya Vibhushanaa" award by old students association,
gurukul kangadi yoga center,kanakal, Haridwar.

4. "Paramhamsa Yoga" award by saptarshi yogashrama and
prabhu premashram, Haridwar.

5. "Vishal Karnatak Bhushan" award by janamana kannada
sangatane, Bangalore.

6. Shri Hugar Smarak award by Pathrakartara vedike, Bangalore.